Tips och checklista vid riskbruk och skadligt bruk för chef och HR vid hemarbete

Alna Checklista för riskbruk och skadligt bruk
Klicka här för att ladda hem checklistan vid hemarbete.

Du som chef och ni som organisation står inför extra utmaningar nu. Många väljer eller blir beordrade att arbeta hemifrån. Det kan bli en svår situation för några av de hemarbetande, med oro och brist på social kontroll och sammanhang.

Vilka risker finns med hemarbete under lång tid och hur ska vi hantera det?
Våra rekommendationer vid hemarbete har sin grund i de utmaningar medarbetare med skadligt bruk har, men också i det faktum att hemarbete är en riskfaktor för oss alla. 

En medarbetare som arbetar hemma är mer ensam och isolerad och kan inte vända sig om och fråga kollegor eller knacka på chefens dörr.

För en medarbetare med problem är det extra viktigt att befinna sig på en arbetsplats som ställer tydliga krav. Vi vet att det förebygger återfall och ökar chansen för att lyckas med en bestående förändring. Ensamarbete och hemarbete är starkt kopplat till skadligt bruk, det vet vi genom forskning. 

Det som är chefens utmaning är att se och följa upp sina medarbetare vid hemarbete över längre tid. 

Våra tips vid hemarbete är:

  • Utgångspunkten är att den policy ni har kring alkohol och droger gäller oavsett var arbetet utförs. 
  • Chef bör vara tillgänglig och kunna nås på telefon. Uppmuntra även att kontakta kollegor vid behov.
  • Chef bör skapa en struktur för uppföljning genom att boka upp avstämningar med samtliga medarbetare på video eller om inte det går på telefon. Syftet med dessa samtal är att säkerställa att arbetet fungerar och blir utfört men är också något som hjälper medarbetaren att fatta goda beslut kvällen innan. 
  • Gruppavstämningar på videokonferens ger en möjlighet att fysiskt få se sina kollegor och skapa känslan av tillhörighet och att bli sedd. Dessa möten/avstämmningar ger även en möjlighet för chefen att notera eventuella förändringar i beteende eller andra förändringar. Chef bör vara vaksam på signaler på ohälsa och förändrat beteende som kan vara desamma som signaler på skadligt bruk. 
  • Chef bör beakta att arbetsmiljön oftast är bättre på arbetsplatsen än i det egna hemmet. Därför kan det vara bra att uppmana medarbetarna att i största möjliga mån gå ut ta pauser och röra på sig. Om medarbetare har nära till varandra och inte har symptom kan de kanske träffas utomhus.
  • Vi bör fråga varandra om oro och prata om hur vi mår, för att uppmärksamma och ta hand om eventuell oro eller stress.

Vi rekommenderar även digitala ”Checklista vid riskbruk och skadligt bruk”. Gå till checklista.alna.se där den även finns att ladda ner på engelska.
Checklistan ger chefen stöd och kunskap om vilka signaler man ska uppmärksamma och hur man ska/kan agera på dessa signaler.

Läs också mer om Alna Utredning och Behandling

Tveka inte att ringa oss för råd och stöd. Det är viktigt att dina medarbetare inte känner sig utlämnade eller osäkra på vad som gäller eller vilket stöd ni som arbetsgivare kan ge.

Ring 0771 57 58 10 eller mejla info@alna.se

Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om integritetspolicy och cookies

Webb av happiness