Alnas utbildning ger effekt visar vetenskaplig utvärdering

Artikeln har publicerats i Socialmedicinsk Tidskrift 2009-04-30: "Alna-utbildning ger mer alkoholprevention -  en jämförelse av alkoholpreventiva insatser rapporterade av utbildad och outbildad personal".

Att arbeta förebyggande är lönsamt, det vet vi. I alla fall när det gäller missbruksproblem på arbetsplatsen. För att arbeta förebyggande behöver man kunskap. Nu visar en vetenskaplig utvärdering som STAD/Beroendecentrum nyligen genomförde på uppdrag av Alna, att även en kortare utbildning leder till konkreta åtgärder i det förebyggande arbetet på arbetsplatsen.

Utvärderingen visar signifikanta skillnader mellan de utbildade och de som inte fått utbildning, när det gäller motivation och att känna säkerhet i arbetet med de här frågorna på arbetsplatsen. Trots att kontrollgruppen som inte fått utbildning, hade anmält intresse för att gå kursen och därmed visat sitt intresse av alkohol- och drogförebyggande arbete.

Utvärderingen är gjord bland de drygt 5 000 personer som utbildades av Alna i en stor satsning under 2007. Alna fick då utbildningsuppdraget av de centrala organisationerna på arbetsmarknaden; Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarverket, LO, TCO och Saco. Syftet var att lära arbetsplatserna hur man kan förebygga risk- och missbruk på arbetsplatsen.

– Jag trodde inte att en dags utbildning skulle visa sig ge ett så bra resultat. Många fler av de utbildade har blivit säkrare på hur man ska agera vid missbruksproblem jämfört med de som inte utbildats, säger Håkan Leifman, forskare och sektionschef på STAD vid Beroendecentrum, som genomfört utvärderingen.

Både de som fått och de som inte fått utbildning, var intresserade av utbildning i alkoholförebyggande arbete. Detta gör att grupperna är lika varandra initialt, vilket gör det mer sannolikt att eventuella förändringar som ägt rum på arbetsplatserna efter utbildningsperioden faktiskt beror på själva utbildningen och inget annat. Å andra sidan innebär det också att resultaten från studien inte direkt kan generaliseras till arbetsplatser som inte har intresse av att arbeta alkoholförebyggande.

– Utvärderingen visar att Alna har lyckats att skapa en högre motivation och beredskap för att arbeta preventivt på arbetsplatserna, säger Håkan Leifman.
Utbildningen ledde till att en större andel av de utbildade hade påbörjat arbetet med att ta fram en alkohol- och drogpolicy, fastställt innehållet i policyn eller påbörjat en revidering av alkohol- och drogpolicyn under det senaste året. Detta går i linje med innehållet i utbildningen som betonade vikten av en genomtänkt och väl förankrad alkohol- och drogpolicy som bidrar till att skapa normer på arbetsplatsen och tydliggöra vad som gäller i alla olika situationer, till exempel vid personalfester.

I en handlingsplan regleras det vilka som ska agera då ett missbruk föreligger
och även hur dessa bör agera. Identifiering av missbruk och olika handlingsalternativ var de moment i utbildningen som deltagarna tyckte var intressantast.

Kerstin Redig, vid tiden för undersökningen VD på Alna, vill framhäva hur viktigt det är med utbildning i alkohol- och drogfrågorna. Tidigare studier visar att problematisk alkoholkonsumtion minskar bland medarbetare som får kort information om alkoholpolicy, drogtester, medarbetarsamverkan, etc, jämfört med dem som inte får någon information.

– Utbildning är ett av de bästa sätten att arbeta förebyggande. Det ger individen kunskap för att kunna fatta sina egna beslut och ändra sitt beteende om det behövs, säger Kerstin Redig.

Trots att det är på fritiden som de flesta använder alkohol och droger är det effektivt att förebygga missbruk på arbetsplatsen. Studier visar dels att alkoholrelaterade normer och subkulturer på arbetsplatsen har samband med alkoholkonsumtionen utanför arbetet, dels att social kontroll har betydelse för minskat drickande.

– Arbetsplatsens inställning inverkar på hur man dricker privat, berättar Kerstin. Det lönar sig att människor på arbetsplatserna lära sig mer om alkohol- och drogfrågor. Att skapa tydliga regler kring alkohol på jobbet i en alkohol- och drogpolicy ger en bra förebyggande effekt. Då blir man säkrare på hur man ska agera om en arbetskamrat har problem, och på så vis kan man agera tidigare.

Undersökningen har genomförts av STAD/Beroendecentrum Stockholm. Enkäten skickades till 2.000 av de 5.000 utbildade och till lika många av de ej utbildade som också hade anmält sig till kursen. I svarsgrupperna finns chefer, skyddsombud och andra medarbetare. Grupperna ”utbildade” och ”ej utbildade” var ganska lika. De var dessutom jämförbara beträffande kön, befattning samt om arbetsplatsen hade en alkohol- och drogpolicy före utbildningen.

Av Ingela Eriksson

Läs artikeln ur Socialmedicinskt tidskrift och slutrapporten från STAD

Artikel ur Socialmedicinsk tidskrift 20090430 (PDF)

Läs slutrapporten från utvärderingen av STAD.

utvardering_alna_utb_under_2007_av_stad.doc

 

Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om integritetspolicy och cookies

Webb av happiness