Alna är er expertresurs

Alna hjälper företag och organisationer att hantera frågor om skadligt bruk (tidigare ofta kallat missbruk) och beroende på ett professionellt, handfast, effektivt sätt. Vi arbetar företagsnära och processinriktat och genom samverkan på arbetsplatsen. Tillsammans med dig och dina medarbetare löser vi problem, ger stöd och genomför förebyggande insatser.

Det lönar sig att samarbeta med Alna! Skadligt bruk på arbetsplatsen leder bland annat till dålig stämning, olycksfall, kvalitetsförsämring, och ekonomiska förluster. Det innebär att företag i genomsnitt förlorar cirka 4 procent av den totala lönesumman inklusive arbetsgivaravgifter varje år!

Alnas arbete har alltid sin grund i vetenskap och beprövad erfarenhet och omfattar processinriktade insatser i arbetslivet, som kan delas in i följande huvudområden:

Förebyggande                                                               
Vi kan genomföra en kostnadsfri kartläggning av behov, rutiner och processer och ta fram ett åtgärdsprogram. Vi hjälper er att skriva policy för bruk, skadligt bruk och beroende och implementera den i organisationen. Vi inspirerar och utbildar olika grupper på din arbetsplats.
 
Tidiga insatser
När du och dina medarbetare börjar misstänka problem har det ofta gått långt. Därför är det viktigt att agera tidigt, innan problemen blivit stora. Vi hjälper er att identifiera riskgrupper och riskbeteenden genom utbildning och information.
 
Akut hjälp                                                                                     
När någon på arbetsplatsen visar tecken på skadligt bruk hjälper vi dig att få grepp om situationen. Det kan handla om att förbereda och genomföra nödvändiga samtal eller att ge chefer, arbetsgrupper och fackliga förtroendevalda konkret handledning. Våra psykologer gör professionella utredningar som leder till individanpassad behandling.

Kulturen är viktig för en hållbar arbetsmiljö

Information och kunskap är betydelsefulla komponenter i det hälsofrämjande arbetet, det förebyggande arbetet och rehabiliteringsarbetet. Minst lika viktigt är det att vara, eller bli medveten om att det kan finnas ett behov av förändring av attityder och beteende. Ett företag som stimulerar sina anställda till en hälsosam livsstil gynnar sin verksamhet. Ett företag där klimatet präglas av tillit och öppen kommunikation ger goda förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö.

Våra tjänster

 • Alna Direkt - Rådgivning till chefer, HR, fackliga, m fl
 • Ärendeinventering
 • Kulturundersökning - digital enkät
 • Policy
 • Företagsanpassat informationsmaterial
 • Informationsmöten
 • Öppna och företagsanpassade utbildningar, workshops och seminarier
 • Utredning och behandling i individärenden
 • Arbetsgruppsutveckling

Det lönar sig

Skadligt bruk (tidigare kallat missbruk) förekommer på de flesta arbetsplatser. Det innebär lidande för den som drabbas och det kostar mycket pengar för företagen och för samhället. Många symptom på skadligt bruk behandlas inom sjukvården. Det handlar om allt från sömnproblem och huvudvärk till olycksfall på grund av berusning.

Skadligt bruk på arbetsplatsen handlar inte bara om alkohol. Om någon inte fungerar på arbetsplatsen kan det bero på många saker; läkemedel, spel, narkotika, psykisk ohälsa, shopping eller andra beteenden som påverkar arbetsplatsen.

Vårt mål är att integrera frågor om skadligt bruk i arbetsmiljöarbetet och skapa en hållbar arbetsmiljö där alla aspekter på välbefinnande, hälsa och produktivitet vägs in.

Allt fler företag inser att skadligt bruk bland de anställda inte bara gäller den som kommer berusad eller luktar sprit på jobbet. Kanske är det en för hög konsumtion som ligger bakom att en person inte fungerar lika bra som förut, men ändå sköter sitt jobb. Om arbetsplatsen lyfter frågan, tar fram riktlinjer och ger sina anställda möjlighet till självreflektion genom information och kunskap om skadligt bruk kan många problem hindras att växa sig stora.

Att förebygga skadligt bruk i arbetslivet är något som i allra högsta lönar sig för både det enskilda företaget och samhället i stort.

Vilka är våra kunder?

Bland våra kunder finns alla typer av företag och offentliga arbetsplatser. Samarbetet kan formas på olika sätt: Du väljer vilken typ av samarbete ditt företag vill ha med Alna. 

 • Alna serviceavtalskund. Enklast och billigast. Håller dig uppdaterad, ger dig tillgång till vårt nätverk samt förtur och rabatterade priser på våra tjänster, med mera.
 • Alna serviceavtal för koncern. Det bästa alternativet för rikstäckande verksamhet och koncerner. Ger dig särskild service, tillgång till vårt nätverk samt förtur och rabatterade priser på våra tjänster, med mera.
 • Alna kund. Du köper tjänster, konsulttimmar, utbildning, etc, till ordinarie pris.
Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om integritetspolicy och cookies

Webb av happiness