Akohol- och drogtestning

Ett aktivt drogförebyggande arbete med en policy och handlingsplan är det bästa sättet att undvika problem. Men drogtester kan vara ett komplement, speciellt på arbetsplatser där det skulle kunna medföra stora risker om någon skulle vara påverkad på arbetstid. I Sverige finns ingen lagstiftning om rätten för arbetsgivaren att genomföra drogtester.

Det är viktigt att sätta sig in i både för- och nackdelar med drogtestning eftersom de berör etiska, juridiska, säkerhetsmässiga, ekonomiska aspekter samt frågor om personlig integritet. Drogtester kan användas bland annat vid rehabilitering och vid hälsoundersökningar enligt lag eller avtal och/eller att det är för att kontrollera.

Ibland finns det en övertro på positiva effekter av att införa drogtester. Man kan få uppfattningen att drogtester på jobbet minskar problemen med skadligt bruk, men det är svårt att täcka in alla olika preparat och droger med tester. Ofta minskar också fokus mot den största problemskaparen, alkoholen. Drogtester kan ersätta andra viktiga insatser för att förebygga skadligt bruk.

Det finns också rent tekniska problemen kring drogtester. Risk för felaktiga resultatsvar, tolkning av analyssvar på ett riktigt sätt, att proven lämnas på ett säkert sätt utan möjlighet till ”fusk”, etc.

Trots svårigheter och problem kan drogtester givetvis ha ett värde som ett komplement till andra insatser, förebyggande och tidiga. De är ett kraftfullt verktyg i behandlingsarbete/rehabilitering. De kan också ha en allmänt förebyggande effekt eftersom risken att ”åka fast” gör att en del människor avstår från att testa. Det finns också branscher, arbetsplatser och situationer där drogtester är motiverade, men drogtester bör inte införas villkorslöst. Man bör göra en ordentlig analys av för- och nackdelar och överväga vilka andra möjligheter som finns för att nå samma resultat.

Läs mer om drogtester på Alnas kundsidor

Riktlinjer för alkohol- och drogtestning
Alna har lett arbetet med att ta fram riktlinjer tillsammans med de centrala organisationerna på arbetsmarknaden samt Datainspektionen, Socialstyrelsen, Swedac och forskare.

Vid testning av alkoholmarkörer, legala eller illegala droger i arbetslivet, bör samma krav på tillförlitlighet ställas oavsett om provet avser alkohol, läkemedel eller illegala droger. Konsekvenserna av felaktigt positiva eller negativa provsvar kan bli mycket kännbara för den anställde men också för arbetsgivaren.

Avtalskunder hos Alna kan logga in på kundsidorna och ladda hem riktlinjerna inklusive checklista med tips till arbetsgivare och fack.

Logga in här

Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om integritetspolicy och cookies

Webb av happiness