Evidensbaserade behandlingsmetoder

Alna erbjuder endast behandlingsmetoder som har evidens (vetenskapligt stöd) enligt Socialstyrelsens Nationella Rikt­linjer, Allmänna råd från Socialstyrelsen eller stöd i vetenskaplig forskning.

Samsjuklighet/dubbeldiagnoser

I Missbruksutredningens (SOU 2011:35) slutbetänkande hänvisas till att samsjuklighet är vanlig vid beroende- sjukdomar. I Miltonprojektets utvärderingsrapport definieras begreppet dubbeldiagnos med allvarliga psy­kiska sjukdomar och störningar i kombination med ett omfattande missbruk/beroende.

Vi på Alna kan bekräfta att samsjuklighet och dubbeldiagnos även förekommer hos personer som är socialt etablerade och i arbete.

Alkohol är det mest synliga problemet men läkemedelsmissbruket är det största problemet på arbetsplat­serna efter alkohol. Särskilt på arbetsplatser där tillgängligheten är stor är det ett underskattat problem.

Vägen mellan att vara en brukare av alkohol, som 90 % av Sveriges vuxna befolkning är, till att bli beroende är i de flesta fall lång. Innan ett beroende etableras har konsumtion och beteende successivt förändrats. Orsaken till ett skadligt bruk skiljer sig från person till per­son. Det kan bero på många olika saker. Ungefär 75 % som sökt hjälp hos Alna de senaste 10 åren har varit med om trauman, dämpat sin ångest eller sina neuropsykiatriska symtom med alkohol eller läkeme­del och ibland med illegala droger. Det krävs professionella insatser anpassade till varje individ beroende på vad som finns i bagaget vid sidan av beroendeproblematiken.

Alna Utredning

Alna arbetar enligt en kvalitetssäkrad process för att säkerställa att personer i arbetslivet med risk­bruk, skadligt bruk eller beroende erbjuds den vård och behandling som motsvarar individens speci­fika behov av insatser för att ändra livsstil, bli frisk alt. symtomfri.

För att få en korrekt bild av problematiken väljs olika instrument. Samsjuklighet är vanlig hos perso­ner med skadligt bruk eller beroende. Vid misstanke om samsjuklighet används olika screening verk­tyg för att identifiera problem.  

Alna använder endast legitimerad personal (psykologer, psykoterapeuter och vid behov psykiatriker) för att utreda varje enskild persons behov av åtgärder.
Läs mer om Alna Utredning.

Behandlingsformer

Den behandlingsform som är vanligast förekommande är enskilda samtal som genomförs av legiti­merad personal med beroendekunskap. Metoden är inte konfrontativ utan patientcentrerad med inriktning att motivera och stärka personers förmåga till bestående förändring.

I få fall (3 %) efter utredning som kartlagt orsak till problemet rekommenderas slutenvårdsbehand­ling (behandlingshem). I de fall det är aktuellt har Alna samarbete med flera behandlingshem för att kunna erbjuda optimal individanpassad behand­ling utifrån anamnes, diagnos och vårdbehov. Behandlingshemmen arbetar enligt 12-stegsmetoden.

Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om cookies

Webb av happiness